Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022
HomeKiến thứcĐiểm mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên...

Điểm mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021

Điểm mới về huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ một0/12/2021

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã xuất bản Nghị định 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, thay thay đổi đổi một vài điều của Nghị định 10một nửa017/NĐ-CP về huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, từ thời điểm ngày 10/12/2021, việc huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ sở hữu nhiều thay đổi mà cán bộ, công viên chức cần Đánh mạnh. Hãy với Download.vn theo dõi nội dung bài viết tiếp tại đây để nắm được những điểm mới này nhé.

1. Cán bộ, công chức ko phmàn bồi dưỡng cộng sự từ một0/12/2021

Theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP, sẽ sở hữu 4 hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức.

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh dịch vụ, chức danh lãnh đạo, quản trị.

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh dịch vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

– Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, so với Nghị định 10một nửa017, Nghị định 89/2021 ko còn quy định về hình thức bồi dưỡng cộng sự với cán bộ, công chức, viên chức từ một0/12/2021 – thời điểm sở hữu hiệu lực của Nghị định này. Ngoài ra, Nghị định 89 cũng bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Hình như, cán bộ, công chức, viên chức tham gia những chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc tuân theo quy định của cơ quan sở hữu thẩm quyền quản trị cán bộ, công chức, viên chức và theo yêu cầu version thân, thời hạn tiến hành tối thiểu là 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

2. Bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ

Hiện hành, Nghị định 10một nửa017 quy định 5 nội dung bồi dưỡng so với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, Nghị định 89/2021 đã bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. Theo đó, từ thời điểm ngày 10/12/2021, sở hữu 4 nội dung bồi dưỡng gồm có:

– Lý luận chính trị.

– Kiến thức quốc phòng và tin cậy.

– Kiến thức, kỹ năng quản trị nhà nước.

– Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Thay đổi thời hạn tiến hành bồi dưỡng

Theo Nghị định 89/2021, từ thời điểm ngày 10/12/2021, chương trình, tài liệu bồi dưỡng được tiến hành như sau:

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị nhà nước theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, gồm:

– Đối với công chức ngạch nhân viên và tương đương, thời hạn tiến hành tối đa là 04 tuần;

– Đối với công chức ngạch nhân viên chính và tương đương, thời hạn tiến hành tối đa là 06 tuần;

– Đối với công chức ngạch nhân viên sang trọng và tương đương, thời hạn tiến hành tối đa là 08 tuần.

(Trước đây, Nghị định 10một nửa017 quy định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản trị nhà nước theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức, thời hạn tiến hành tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, giành riêng cho những ngạch: ngạch cán sự; ngạch nhân viên; ngạch nhân viên chính, ngạch nhân viên sang trọng và tương đương).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành: Mỗi chuyên ngành sở hữu 01 chương trình, thời hạn tiến hành tối đa là 06 tuần.

(Hiện hành quy định thời hạn tiến hành tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

– Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản trị, thời hạn tiến hành tối đa là 02 tuần, gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng so với lãnh đạo, quản trị cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng so với lãnh đạo, quản trị cấp thị trấn và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng so với lãnh đạo, quản trị cấp sở và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng so với lãnh đạo, quản trị cấp vụ và tương đương.

(Hiện hành còn quy định bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương, thời hạn tiến hành tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn tiêu dùng chung; chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên môn tiêu dùng chung): thời hạn tiến hành mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh dịch vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: thời hạn tiến hành mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

(Hiện hành quy định thời hạn tiến hành tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

4. Yêu cầu tham gia những chương trình bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định yêu cầu tham gia những chương trình bồi dưỡng như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học những chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và tin cậy theo hướng dẫn của cơ quan sở hữu thẩm quyền.

– Công chức phmàn hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị nhà nước theo tiêu chuẩn chỉnh ngạch công chức trước lúc bổ nhiệm ngạch.

– Viên chức phmàn hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành trước lúc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc.

– Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học những chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc tuân theo quy định của cơ quan sở hữu thẩm quyền quản trị cán bộ, công chức, viên chức và theo yêu cầu version thân, thời hạn tiến hành tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Đây là nội dung mới so với Nghị định 10một nửa017.

5. Quy định mới về sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

– Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng; cơ sở huấn luyện, phân tích cấp chứng chỉ những chương trình bồi dưỡng được giao tiến hành.

– Viên chức sở hữu chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành tương ứng. (Quy định mới)

– Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn ví dụ về quản trị, sử dụng và mẫu chứng chỉ.

Ngoài ra, so với hiện hành, Nghị định 89/2021 ko còn liệt kê những chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức như Nghị định 10một nửa017.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức sở hữu chứng chỉ hoàn thành những chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định 10một nửa017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào dịch vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức trước ngày 30/6/2022 thì ko phmàn tham gia những chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định 89/2021.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP sở hữu hiệu lực từ thời điểm ngày 10/12/2021.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments