Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ năm 2018

Hướng dẫn cơ chế kế toán mới áp dụng từ thời điểm năm 2018

Điểm đáng tập trung của Thông tư 107/2017/TT-BTC

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính sản xuất Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn khía cạnh cơ chế kế toán hành chính, sự nghiệp từ thời điểm ngày 01/050%018. Theo đó, những doanh nghiệp cần nắm rõ để biết nhữngh lập report, trình diễn report cho đúng quy định hiện hành.

Chế độ kế toán mới

Hướng dẫn cơ chế kế toán mới áp dụng từ thời điểm ngày 01/050%018

Thông tư 107/2017/TT-BTC sẽ hướng dẫn rõ ràng về những vấn đề chính tại đây, mọi người cần cảnh báo lúc kê khai, triển khai việc làm liên quan:

  • Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán phmàn.
  • Danh mục khối khối VPS tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán.
  • Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán.
  • Danh mục mẫu report và phương pháp lập và trình diễn report tài chính, report quyết toán ngân sách của những giậtn vị.

Kể từ thời điểm ngày 24/150%017, Thông tư 107/2017/TT-BTC đầu tiên mang hiệu lực, áp dụng cho những cơ quan nhà nước, giậtn vị sự nghiệp công lập, trừ những giậtn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức