Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

Hướng dẫn lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1 mới

Ngày 30/050%020, Bộ Giáo dục vàamp; Đào tạo xuất bản Thông tư 050%020/TT-BGDĐT để hướng dẫn lựa sắm sách giá trịo khoa trong cơ sở giá trịo dục phổ thông. Theo đó, hướng dẫn rất khía cạnh nguyên tắc, tiêu chuẩn cũng như quy trình lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1 mới.

Video hướng dẫn lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1 mới

Nguyên tắc lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1

 • Lựa sắm sách giá trịo khoa thuộc danh mục sách giá trịo khoa đã được Bộ GDvàamp;ĐT phê duyệt trong Quyết định 512/QĐ-BGDĐT.
 • Mỗi môn học, hoạt động và sinh hoạt giá trịo dục ở mỗi khối lớp lựa sắm 1 đầu sách giá trịo khoa.

Tiêu chí lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1

 • Phù tương thích với điểm sáng tài chính, xã hội của địa phương.
 • Phù tương thích với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giá trịo dục phổ thông.

Quy trình lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1 mới

 • Tổ chức nghiên cứu và phân tích, thảo luận, mô tả và nhận xét sách giá trịo khoa của những môn học theo tiêu chuẩn lựa sắm sách giá trịo khoa.
 • Giáo viên bỏ phiếu kín lựa sắm một đầu sách giá trịo khoa cho từng môn học thuộc phạm vi mô tả, lựa sắm của tớ.
 • Báo cáo Hội đồng danh mục sách giá trịo khoa được lựa sắm, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa sắm từ cao xuống thấp.
 • Danh mục sách giá trịo khoa được lựa sắm mang chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và những giá trịo viên trong tổ chuyên môn.
 • Hội đồng họp, thảo luận, mô tả sách giá trịo khoa trên cơ sở danh mục sách giá trịo khoa do những tổ chuyên môn gợi ý.
 • Hội đồng gợi ý với người đứng đầu cơ sở giá trịo dục phổ thông danh mục sách giá trịo khoa đã được Hội đồng lựa sắm để sử dụng.
 • Trên cơ sở gợi ý của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giá trịo dục phổ thông quyết định danh mục sách giá trịo khoa sử dụng trong cơ sở của tớ.
Quy trình lựa sắm sách giá trịo khoa lớp 1

Sau đó, công khai minh bạch danh mục sách giá trịo khoa sử dụng trước lúc đầu tiên năm học mới ít nhất 4 tháng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức